WSPÓŁPRACA

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLSKICH DZIENNIKARZY, PISARZY I ARTYSTÓW Z SIEDZIBĄ W SZWECJI

Powstało w  w Cieszynie z inicjatywy i woli twórców z różnych krajów przybyłych na Festiwal Kręgi Sztuki. 
Twórcami kultury są w rozumieniu Stowarzyszenia wszyscy, którzy w sferze sztuki tworzą, w szczególności utwory: słowne, muzyczne, wizualne. Twórcami kultury są zarówno ci, którzy tworzą dzieła o charakterze trwałym, jak np. utwór muzyczny, dzieło literackie, jak i ci, którzy uczestniczą w procesie twórczym, np. artyści wykonawcy, reżyserzy, prezenterzy radiowi i telewizyjni, tłumacze form literackich i dzieł audiowizualnych. 
Łączą swoje siły w działalności na rzecz promowania polskich twórców na świecie, poprzez szeroki wachlarz działań: spotkania literackie 
i autorskie; konkursy, warsztaty literackie i artystyczne; wydawanie książek; wystawy artystyczne; edycję czasopisma "Arena" o charakterze informacyjno-artystyczno-literackim i jego rocznika "Okolice Globalnej Kultury"; organizowanie i obejmowanie patronatem imprez ogólnopolskich 
i międzynarodowych; organizowanie udziału Członków w festiwalach, konkursach, wernisażach, plenerach, targach książki i sztuki. 

Działacze Fundacji są jednocześnie działaczami Stowarzyszenia.

www.malme.eu


COLLEGIUM CIVITAS

Collegium Civitas to niepubliczna uczelnia akademicka w Warszawie, powstała w 1997 roku. Działa pod patronatem pięciu instytutów nauk społecznych PAN: Instytutu Filozofii i Socjologii, Instytutu Historii, Instytutu Studiów Politycznych, Instytutu Sztuki oraz Instytutu Slawistyki.  
Oferuje studia w następujących obszarach: dziennikarstwo i nowe media; marketing, zarządzanie i badania; psychologia i coaching; analiza informacji i bezpieczeństwo; dyplomacja; stosunki międzynarodowe i międzykulturowe; leadership i marketing polityczny; sztuka; społeczeństwo; 
a także Indywidualne Studia Interdyscyplinarne na najbardziej poszukiwanych kierunkach i specjalnościach: socjologia, stosunki międzynarodowe, politologia, dziennikarstwo i nowe media, studia wschodnie i azjatyckie. 
Jako pierwsza wyższa uczelnia w Polsce, Collegium Civitas wprowadziło licencjackie i magisterskie studia w zakresie stosunków międzynarodowych i politologii (International Relations, Political Science) w języku angielskim.
Collegium Civitas jest uczelnią akademicką – posiada uprawnienia do doktoryzowania z dziedziny socjologii.
Uczelnia jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, jako jedna z dziewięciu szkół niepublicznych.
 
Fundacja Akademia Mediów współpracuje z Collegium Civitas, organizując warsztaty dla twórców mediów lokalnych.

www.civitas.edu.pl

PIKE
Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE) zrzesza około 110 firm stanowiących integralną część polskiego rynku mediów elektronicznych. 
Do Izby należą operatorzy szerokopasmowej komunikacji elektronicznej oraz producenci i dystrybutorzy sprzętu i usług wykorzystywanych przez operatorów w ich działalności biznesowej. Operatorzy członkowie Izby docierają w całej Polsce do prawie 4,5 miliona abonentów, świadcząc usługi dostępu do programów telewizyjnych i radiowych, Internetu oraz telefonii cyfrowej. Reprezentują blisko 75% krajowego rynku telewizji kablowej. PIKE jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, reprezentuje również polski rynek kablowy na forum międzynarodowym, m.in. poprzez członkostwo w Cable Europe.
Członkowie PIKE reprezentują blisko 75% krajowego rynku telewizji kablowej. Operatorzy docierają do ponad 4,5 miliona abonentów.
Statutowym zadaniem PIKE jest wspomaganie członków w ich codziennej działalności biznesowej, przede wszystkim przez zabieganie o warunki prawne i regulacyjne, które sprzyjają rozwojowi branży i rynku. Izba zajmuje się także popularyzacją idei nowoczesnej komunikacji elektronicznej.

Fundacja Akademia Mediów współpracuje z PIKE od 2004 i jest współorganizatorem konkursu „ To nas dotyczy” dla dziennikarzy telewizji lokalnych.TARNOWSKA FUNDACJA KULTURY

Tarnowska Fundacja Kultury jest jedną z pierwszych pozarządowych organizacji powstałych na terenie małopolski. Rozpoczęła swą działalność 
w 1990 roku, korzystając z dorobku i doświadczeń Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Tarnowie, wówczas jednej z najlepszych instytucji kultury 
w Polsce. Misją Fundacji jest kultywowanie i upowszechnianie dorobku kulturalnego środowisk lokalnych oraz kreowanie prorozwojowej polityki, 
w której kultura nie jest wartością samą w sobie, ale służy rozwojowi społeczno-gospodarczemu gmin, powiatów oraz województw.
Tarnowska Fundacja Kultury specjalizuje się w doradztwie specjalistycznym dla samorządów gmin, powiatów, instytucji kultury i organizacji pozarządowych w zakresie przygotowywania projektów na dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE i EOG, programów wspólnotowych Unii Europejskiej oraz fundacji krajowych, europejskich i zagranicznych, przedsięwzięć w dziedzinach: kultura, ekologia, media lokalne, turystyka, społeczeństwo obywatelskie, promocja przedsiębiorczości, infrastruktura lokalna, restrukturyzacja obiektów poprzemysłowych i powojskowych. 
To wielkie wyzwanie, któremu Fundacja stara się sprostać, propagując jednocześnie wiedzę o Unii Europejskiej.

www.tfk.tarnow.pl


TELEKABEL & DIGITAL TV

Miesięcznik, który powstał w 2001 roku (wówczas jako miesięcznik "Telekabel")  i do dziś jest wiodącym, regularnie ukazującym się na rynku pismem branżowym – najbardziej opiniotwórczym wśród periodyków specjalistycznych dotyczących rynku mediów elektronicznych.  
To jedyne na polskim rynku pismo kierowane bezpośrednio do operatorów komunikacji elektronicznej, nadawców telewizyjnych kanałów tematycznych oraz firm dostarczających kontent i technologie niezbędne dla rozwoju ich biznesu. Dociera do szeroko pojętej kadry managerskiej firm – osób odpowiedzialnych za podejmowanie kluczowych w firmie decyzji; są to właściciele, członkowie Rad Nadzorczych i Zarządów, karda kierownicza, dyrektorzy techniczni, dyrektorzy marketingu i sprzedaży. 
Na jego łamach prezentowane są zarówno bieżące wydarzenia, jak i cykliczne analizy rynkowe (biznesowe, legislacyjne, techniczne), dotyczące mediów elektronicznych.
Miesięcznik obecny jest na wszystkich ważnych konferencjach i sympozjach dotyczących rynku mediów elektronicznych, najczęściej jako partner 
i patron branżowy.
 
www.telekabel.pl