O FUNDACJI

Fundacja Akademia Mediów zgodnie ze statutem opiera swoją działalność na promocji mediów w kraju i zagranicą oraz podnoszeniu kwalifikacji ich pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem mediów lokalnych i mediów polonijnych. 
Ważnym obszarem działania Fundacji jest promocja kultury polskiej w kraju i za granicą poprzez realizację projektów wydawniczych, festiwali, wystaw i konferencji, na które pozyskujemy fundusze unijne. 
Nasze projekty realizujemy wraz z partnerami, którymi są jednostki samorządowe, fundacje i stowarzyszenia, uczelnie i podmioty komercyjne. 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością. Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i sugestie. 
W razie Pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.


WYJĄTKI ZE STATUTU FUNDACJI

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI


Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju niepublicznych mediów lokalnych, regionalnych
i polonijnych, a zwłaszcza działalności informacyjnej i promocyjnej na rzecz rozwoju rynku i kultury medialnej oraz wspierania czytelnictwa 
i szerzenia oświaty w Polsce i poza jej granicami, a także podnoszenia kwalifikacji pracowników mediów,
jak również szerzenia oświaty zdrowotnej i kultury fizycznej.1. Fundacja realizuje cele statutowe przez inicjację i wsparcie (organizacyjnie, rzeczowe lub finansowe):
 • programów badawczych mających dostarczyć wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych, w zakresie mediów;
 • programów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące działalność medialną;
 • kontaktów pomiędzy przedstawicielami krajów i organizacji, służących nawiązywaniu współpracy na rzecz rozwoju rynku i kultury medialnej oraz wymiany informacji;
 • programów szkolenia specjalistów różnych dziedzin dla powstających i rozwijających się instytucji rynku i kultury medialnej;
 • programów informacyjnych, służących krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na temat rynku i kultury medialnej;
 • programów stypendialnych dla specjalistów różnych dziedzin, głównie pracowników mediów;
 • programów wydawniczych;
 • prowadzenia działalności publicystycznej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji;
 • realizacji i wymiany programów radiowych, telewizyjnych i prasowych na terenie kraju
  i poza jego granicami, imprez kulturalnych: konferencji, seminariów, kursów, w kraju i za granicą – zbieżnych z celami Fundacji;
 • kongresów, spotkań panelowych, kursów i konferencji z zakresu problematyki mediów i kultury;
 • wystaw, aukcji i festiwali, imprez plenerowych, których tematyką będzie popularyzacja mediów i kultury, a także kultury fizycznej;
 • wydawania publikacji broszurowych i książkowych o tematyce kulturalnej, zdrowotnej i medialnej oraz ich dystrybucji;
 • wydawania własnych czasopism lub przedruków pism zagranicznych;
 • projektowania i realizowania projektów budów studiów telewizyjnych i radiowych oraz centrów prasowych;
 • realizacji i prowadzenia projektów związanych z ochroną zdrowia i opieką nad osobami starszymi, również poprzez prowadzenie poradni psychologicznej.